Tuesday, 9 October 2012

EU head says LGBT people in Armenia are “the most vulnerable” while hatemongers celebrate “victory”... over cancellation of gay rights film screening

For background: Puppets attack Germany embassy and the EU office in Armenia
***
Unfortunately, both venues - The Club and Yerevan Puppet Theatre, despite the initial resistance and “voice of reason” by the head of latter - eventually gave in to homophobic blackmail by hatemongers.

This was yet another reflection of steady regress in Armenia in relation to rights, tolerance and diversity, despite reported “progress” towards European integration.

The head of EU delegation in Armenia Traian Hristea said that the reaction towards gay rights -themed film screening indicates that LGBT people in Armenia are “the most vulnerable”. And this is despite Armenia formally joining European anti-homophobia agreements.

Both Germany ambassador and the EU head in Armenia reiterated their determination to hold public screenings of the film.

In the meantime, activists launched petition in support of the initiative by the Germany embassy and the EU office in Armenia. You may read and sign the petiition here (bilingual -Armenian and English):

http://www.change.org/en-GB/petitions/գերմանիայի-դեսպանատուն-ցուցադրել-parada-ֆիլմը

Homophobic hate groups and individuals in Armenia were congratulating each other today with the... “victory”, without even realising how total losers they are if they celebrate a “victory” over... film cancellation.

Չեմ սիրում “պարտված” կամ “հաղթանակած” տերմիններ օգտագործել, բայց ստեղ անհրաժեշտա: Իրանք չեն հասկանում, որ պարտված են, հենց մենակ նրա համար, որ “հաղթանակ” են համարում ֆիլմի ցուցադրման տապալումը: [my summary of the day in AM]