Thursday 22 August 2013

Armenia: No Space For Difference - Amnesty International exposes widespread discrimination and attacks on LGBT people

Armenia: New report paints bleak picture for country's independent media, human rights activists and LGBTI community

Posted: 22 August 2013 

A shocking new report from Amnesty International published today reveals an alarming culture of persecution in Armenia against both critics of the ruling regime and the country’s lesbian, gay, bisexual, transgender or intersex (LGBTI) community.

The 20-page report, Armenia: No space for difference, exposes the harassment and intimidation suffered by civil society activists and journalists who question the mainstream view of the country’s conflict with Azerbaijan over Nagorno-Karabakh.

The report also reveals discrimination and attacks on LGBTI activists and people, and the unwillingness of the authorities to protect them. In 2011, a survey by the Armenian human rights group, Public Information and Need for Knowledge, found 71.5% believed the state should take measures to fight against homosexuals. Since then posters have appeared across the city of Yerevan calling for citizens to “fight against homosexuality” and claiming “homosexuals are leading our country to destruction”. The views have been echoed by Armenia’s ruling Republican Party and Parliament’s Deputy Speaker Eduard Sharmazanov.

Through national and international obligations the Armenian authorities have committed to ensure that activists can carry out their work without interference, obstacles, discrimination or fear of retaliation. 

Amnesty International’s researcher on Armenia, Natalia Nozadze, said: “This contrasts starkly with the reality in Armenia – public officials condone violence against those with dissenting opinions. The targets of such attacks are often left without adequate protection and offences against them go unpunished, which has a chilling effect on others.

“Frequently the result is that journalists and human rights defenders self-censor on contentious issues, which further contributes to the shrinking space for difference of opinion within Armenian society.

“The ability to exercise the right to freedom of expression, even when the views expressed may be deemed controversial, and the ability to gather and demonstrate peacefully are essential for the defence of human rights and for a functioning civil society.”

*Access to full report: Armenia: No space for difference

*See also: PinkNews - Amnesty documents widespread harassment of Armenia’s LGBT community

Wednesday 21 August 2013

Tuesday 13 August 2013

Testing grounds: anti-gay ‘propaganda’ bill proposed, then swiftly withdrawn in Armenia

Last week, a proposal by Armenia police in a form of amendments to the administrative offenses law was published on police.am website for “public consultations”. As per the amendments, hefty fines would be imposed on individuals, officials, organisations or media for “propaganda of non-traditional sexual relations”.
«Հոդված 47.8. Ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունների վերաբերյալ քարոզչությունը 1. Ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունների վերաբերյալ քարոզչությունը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով և իրավաբանական անձի պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով: 2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է զանգվածային լրատվության միջոցների օգտագործմամբ` առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով և իրավաբանական անձի պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրհիսնապատիկից մինչև երեքհարյուրհիսնապատիկի չափով:»
This was effectively a copycat of the exact same wording in similar Russian law. The latter generated an international outrage and resulted in further deterioration of rights of LGBT people and overall human rights situation in Russia. [Amnesty International’s blog drew parallels between Russia and Armenia re homophobia & so called gay 'propaganda' bills.]

As the author and activist Nancy Kricorian tweeted, right to the point: "ARMENIA acting as Russia's "Mini-Me' in proposing gay "propaganda" ban".  

While technically proposed by police, to say that it's Armenia police draft proposal is to say nothing because everyone knows unless it’s sanctioned by Baghramyan 26 (presidential HQ), or at least one of its competing fractions, police wouldn't think of proposing anything.

I call this testing grounds. A blatant attempt by some Russia connected structures and individuals in Armenia to derail the association agreement with the EU.

Initial reaction to the proposal was predominantly negative full of ridiculing police and the draft law. Even people who you would not necessarily consider gay friendly made fun of the published provisions, and the main topic of discussions within the Armenian segment of Facebook was to define, often humorously, the term "non-traditional sexual relations".

Few further points I'd like to make. Since when Armenia police turned into a ‘morality police’? I mean particularly the published “motivation” for developing such bill, i.e. “protecting traditional family values” and so on. They cited one article of the Armenian Constitution that the basis of Armenian society is family, but there is nothing there to suggest “traditional family” in police interpretation.
“ՀՀ Սահմանադրության 35-րդ հոդվածի համաձայն` ընտանիքը հասարակության բնական և հիմնական բջիջն է: Պետությունն իր հերթին միջոցներ է ձեռնարկում ամուր ընտանիք կազմելուն նպաստելու, ընտանիքի համար բավարար կենսամակարդակի, այդ թվում՝ բնակարանի, ինչպես նաև իր քաղաքացիների կենսապայմանների բարելավման համար: Նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության համար առավել քան արդիական է հայ ավանդական ընտանիքի մոդելի պահպանման խնդիրը, քանի որ հենց ավանդական բարոյական արժեքների վրա հիմնված ընտանիքն է հանդիսանում մեր ազգապահպանության հենասյունը: Ինտեգրվելով եվրոպական արժեքներին` մենք, կամա թե ակամա, դարձանք ոչ միայն ժողովրդավարության համամարդկային արժեքների կրողը, այլև միաժամանակ ընդունեցինք հայ ազգային մտածողությանը խորթ երևույթներ: Դրանցից մեկը ոչ ավանդական սեռական հարաբերություններն են, որոնք շատ ժամանակ խրախուսվում են հասարակության կողմից` առանց գիտակցելու տվյալ երևույթի արատավոր և կործանարար ազդեցությունը հայ ընտանիքի կազմավորման, ապագա սերունդների հոգեկերտվածքի ձևավորման, դաստիարակության և այլ հարցերում: Այս երևույթն առավել վտանգավոր է դառնում այն բոլոր դեպքերում, երբ ոչ միայն խրախուսվում է, այլև` քարոզվում: Քարոզչական տարբեր մեթոդների կիրառումը նպաստում է նրան, որ երևույթն ընկալվում է որպես գովազդ և սկսում է դիտարկվել ինչպես օրինաչափ և բնական յուրաքանչյուր երևույթ: Այնինչ, բացասական երևույթների նմանօրինակ եղանակներով հրապարակայնացումն ու քարոզչությունը չեն կարող խրախուսվել մի պետության կողմից, որը դարերն ի վեր գոյատևել է ավանդական արժեքների, կայուն ընտանիքի պահպանման շնորհիվ: Մեր պետության առջև ծառացած այս արատավոր երևույթը և դրա հետագա տարածումը կանխելու նպատակով` նախապատրաստվել է «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը վարչական պատասխանատվություն է նախատեսում ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունների քարոզչության համար: Ընդ որում, օրինագիծն առավել խիստ պատասխանատվություն է նախատեսում ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունները զանգվածային լրատվության միջոցների օգտագործմամբ քարոզելու դեպքում:” 
They also conveniently ‘forgot’ article 14.1 of the very Constitution they are supposedly basing their proposal on. Let’s then ditch the Constitution altogether and start living under “traditional” laws, whatever that means. And btw, I do not think it’s a police job to interpret the Constitution. Luckily, Armenia is not considered a police state... yet.

Within a matter of one day this draft bill already managed to hurt Armenia's image.  News gone viral internationally and immediate pressure exhorted to withdraw the draft bill from circulation.

The following day police chief withdrew the draft bill citing “shortcomings” and “no priority”.

08.08.2013 14:41 Օրինագիծը հետ է ուղարկվել
ՀՀ ոստիկանության  կայքէջի «Օրենսդրություն» խորագրի «Հանրային քննարկումներ» և «Նախագծեր»  ենթաբաժիններում զետեղվել էր  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: Օրենքի նախագիծը մշակվել է ՀՀ ոստիկանության իրավաբանական վարչության կողմից` հիմք ընդունելով  մի քանի տասնյակ մտավորականների դիմում-բողոքները: Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը, նկատի ունենալով օրինագծի` քննարկումների ընթացքում  ի հայտ եկած  թերություններն ու բացթողումները, ինչպես և նշելով, որ այդ խնդիրն այսօր ոստիկանության առաջնահերթություններից չէ, օրինագիծը հետ է ուղարկել:

 
This is not the end of the story, however. I suspect attempts to introduce similar bills will continue, particularly via parliament. And if this happens, it will only be because ruling regime decided so. If you know the Armenian pyramid of power, you know that Baghramyan 26 controls the parliament and no such decision could be made without president’s ok.As I tweeted earlier (here and here):

FYI Armenia: No country ever benefited from anti-gay 'propaganda' laws. It leads to more discussions & disastrous image consequences. Even Putin's Russia with its seemingly 'I can do whatever I want' attitude struggle to cope with international PR disaster following anti-gay laws. And this is how it should be and will be.


Saturday 3 August 2013

"No more homophobia, fascism in Armenia" - message from Stockholm Gay Pride

"No more homophobia, fascism in Armenia" - message on a poster carried during the Stockholm Gay Pride march in Sweden.
 

This is a clear reference to an alarmingly increased wave of homophobia in Armenia, with firebombing of gay friendly DIY bar and disruption of Diversity march in capital Yerevan by neo-nazi elements. These all being accompanied by continuous high level hate-filled speeches and actions from MPs and state officials. Few days ago firebombers of DIY bar were effectively pardoned.

In addition, Gay Star News reports that "this year’s Stockholm Pride is special because it is the first to explicitly invite LGBT Russians to Sweden, giving them a safe haven from the anti-gay ‘propaganda’ laws signed by President Vladimir Putin in June."