Sunday, 11 March 2012

Slaq.am - homophobic ‘Internet TV’ trash from Armenia

Slaq.am is an ‘Internet TV’ project from Armenia established by people with direct ties to the ruling Republican party. With its tabloid style reporting, it gained notoriousness for generating ‘scandals’ upon alleged orders from the circles in Armenia’s ruling elite.

Head of Slaq.am and De Facto magazine (editor-in-chief) is Menua Harutyunyan (former head of the ArmNews TV channel), Republican party member hoping to become an MP. He caused an outcry recently by calling environmental protesters at Yerevan park “grant-takers” and supporting police actions against prominent opposition journalist.

It’s not the first time that they resort to routine homophobia but this latest programming is perhaps among the best illustrative of their tactics.

They set the tone with the introduction: “Psychologists consider homosexuality as a disease due to deviations occurred during the early childhood”. Needless to say, that this statement cannot stand any scientific criticism and an illustration of the level of ignorance and unprofessionalism in Slaq.am.
Հոգեբանների կարծիքով համասեռամոլությունը որակվում է որպես հիվանդություն, որը պայմանավորված է վաղ տարիքում տեղի ունեցած շեղումներով: Այս հիվանդությունը, սակայն, բուժել հնարավոր չէ, դրա համար նման մարդկանց պիտի ընդունել այնպիսին, ինչպիսին նրանք կան:
Եվրոպայում համասեռամոլությունն արդեն ընդունվում է որպես սովորական երևույթ, իսկ այսօր Եվրոմիության ազդեցությունը զգալիորեն տարածված է նույնիսկ կարծրատիպային մենտալիտետ ունեցող երկրների վրա: Slaq.am-ը հարցման միջոցով փորձեց պարզել՝ արդյոք Հայաստանը այդ երկրների ցանկին է պատկանում և ինչպե՞ս են վերաբերում համասեռամոլությանը մեր հայրենակիցները:
Then they video ‘survey’ people in the streets of Yerevan re their attitude towards gay people only to headline their video report with... “Homosexuals have no right to live?” [«Համասեռամոլներն ապրելու իրավունք չունե՞ն»]Not to mention that throughout the report they use unacceptable discriminatory word “hamaseramol” ["համասեռամոլ"] to refer to gay people.

Since I am a nice person and to make their entry into the Armenia Homophobia Hall of Shame a bit less painful, I devote them this music video. I am sure they will enjoy and appreciate the message in full.

No comments: