Monday, 1 March 2010

Մերը և իմը… ('Our/Mine') - new gay Armenian blog (AM)

I'd like to introduce this new gay Armenian blog (in Armenian) - Մերը և իմը… ('Our/Mine'):

"Երբ անգրագիտությունը բախվում է տգիտությանը, երբ տգետն անգրագետին ցանկանում և փորձում է ինչ-որ բան բացատրել կամ սովորեցնել… արդյունքներն ահավոր են: Օգնում ենք անգրագետներին և պայքարում ենք տգիտության դեմ:"

http://ourmine.wordpress.com

Welcome to blogosphere!!

2 comments:

John said...

Thanks for linking this site! I've been reading through some of the posts (very slowly, since my Armenian is not what it should be and I have to constantly consult my dictionary) and am impressed with their quality. I think it's so great and important that there's something out there in Armenian focusing on these subjects so that queer Armenians--and especially queer Armenian youth--who don't know much English and whose Russian is conversational or worse have something that they can see in their own language, and that's more relevant to their own life. This kind of stuff is so great! Next step, queer underground Armenian language newspaper! :-D

Anonymous said...

Thank you, John. This kind of comments are highly welcomed, precisely, inspirational and motivating.