Friday, 27 February 2009

It’s Bible time for Eva & friends

Our ‘love affair’ with Eva Hakobyan continues. In response to our posts and following the meeting with the head of PINK Armenia, she now reveals the source of her (& co) knowledge on homosexuality. Now we know what kind of books they read and where the entertainment chief of Armenian secular newspaper gets the information and knowledge from on various aspects of social life and on being gay and lesbian. No surprises here. It’s Bible, and one obscure Armenian church related website which no one would have heard of before, well, except Eva & friends, that is.

This photo (below) and this cover story by Newsweek - from me, especially for Eva Hakobyan & friends. Enjoy! ;)


(…at least in a title to her report, below, she uses the most acceptable Armenian version of “Միասեռական” to refer to gays.)

Միասեռականությունն անհարիր է քրիստոնյաներին
Aravot daily, 27 February 2009

Տարածված երեւույթի՝ միասեռականության մասին խոսվում է հաճախ, եւ վերջինիս վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ են հայտնում բժիշկներ, հոգեբաններ, քաղաքական գործիչներ եւ այլք:

WWW.qahana.am կայքի «Հարցադարան» էջում, որտեղ կայքի այցելուների կողմից հնչեցված բոլոր հարցերին պատասխանում են հոգեւոր սպասավորները, բարձրացվել էր հարց, թե ինչպիսի՞ն է Հայ առաքելական եկեղեցու տեսակետը միասեռականության հարցում: Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի միաբան Տիգրան սրկ. Բաղումյանն էլ պատասխանել էր, որ ինչպես առաքելահաստատ եւ ուղղափառ մյուս եկեղեցիների, այնպես էլ Հայ առաքելական եկեղեցու տեսակետն այս հարցում բացասական է. «Այն հոգեւոր ախտ է եւ մեղք: Ասածիս ապացույցն է, որ թե՛ արվամոլությունը եւ թե՛ իգամոլությունը որպես մեղք առկա են մեր եկեղեցու ծիսակարգում, ի մասնավորի՝ մեղքերի ընդհանրական խոստովանության բանաձեւում: Աստվածաշունչ մատյանը տղամարդու եւ կնոջ արարման վերաբերյալ ճանաչում եւ ընդունում է մեկ հիմնական սեռային տարբերակում, որ է՝ արուինը եւ էգինը: Քրիստոս նույնպես հաստատում է վերոգրյալ կարծիքը՝ ասելով. «Դուք չե՞ք կարդացել, թե նա, ով սկզբից ստեղծեց, արու եւ էգ արեց նրանց եւ ասաց. դրա համար տղամարդը պիտի թողնի հորը եւ մորը ու գնա իր կնոջ հետեւից եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն: Երկրորդ մասում Հիսուս նկատի ունի Աստծուց մարդուն շնորհված պսակի բնական խորհուրդը, երբ տղամարդը եւ կինն աստվածային օրհնությամբ ամուսնության դաշն են կնքում: Հետեւաբար, արարչագործության ծիրից ներս ցանկացած հոմոսեքսուալ հարաբերություն դառնում է հակաբնական եւ արժանի՝ դատապարտության»:

Ընդհանրապես արվամոլությունը նողկալի երեւույթ եւ մեղք է համարվում ինչպես Հին, այնպես էլ Նոր Կտակարաններում: Ս. Գիրքը շատ հստակ պատվիրում է. «Եթե որեւէ տղամարդ մի այլ տղամարդու հետ պառկի, ինչպես կնոջ հետ, նրանք պղծություն գործած կլինեն: Երկուսն էլ մահվան թող դատապարտվեն: Նոր Կտակարանում կան Պողոս առաքյալի դատողություններն ընդհանրապես սեռական այլասերությունների մասին, որոնցում Տիրոջ աշակերտը խստորեն դատապարտում է արվամոլությունն ու իգամոլությունը: Երեւույթներ, որոնք անհարիր են քրիստոնյաներին եւ մեղքի արդյունք»:

Ե. Հ.

3 comments:

Onnik Krikorian said...

Remember the blog post about this I sent to you. Of course, all of this assumes God exists, but if ever there was a reason to think that atheism or agnosticism is the best frame of mind to be in, for the sake of tolerance in society this might be one. Each to their own, but it seems as though that's not the case for bible-bashers.

artmika said...

Oh, yes, Onnik, I do remember that link :), and no, sadly that's not the case for bible-bashers... :(

Anonymous said...

you have got to be kidding me — really? haven't we covered this "because it says so in the bible" argument already? am i the only who gets tired of hearing this?

i am queer and i've never been happier... that should be reason enough for people to be supportive (and i'm not even asking for understanding here, just support)... thanks, artmika, as always for posts that show us what we're up against... there is still much work to be done *sigh*