Tuesday, 23 February 2016

Armenian parents who support their LGBT children after coming out

I wish one day we will have similar to Istanbul’s LISTAG (Families of LGBT in Istanbul) organisation in Armenia and Diaspora, and we will see parents of LGBT Armenians publicly sharing their personal stories, challenging prevalent homophobic status quo and providing support to family and friends of other LGBT individuals.

In the meantime, great to read about Armenian parents who support their children after coming out. I want to hear and read more such stories which will help and inspire others.

This line sums up the situation perfectly: “It was not Ara’s sexual orientation that his mother was concerned about when he came out to her at the age of 21, but rather the very homophobic society they lived in.” […] Says Ara's mother: “support is the biggest gift a parent can give to their child.”
Արայի մայրն իմանալով, որ որդին գեյ է անհանգստացել էր ոչ թե որդու սեռական կողմնորոշումից, այլ որ զավակն ապրում է չափազանց հոմոֆոբ հասարակությունում, ինչը կարող է վնասել իր տղային: «Աջակցել, աջակցել, աջակցել, աջակցել, աջակցել, աջակցել»,- ասում է Արայի մայրը, -«աջակցությունն ամենամեծ նվերն է, որ ծնողը կարող է տալ իր երեխային»:
Read stories of David, Diana and Ara and their accepting parents in As You magazine (Armenian, English):

No comments: