Thursday, 10 February 2011

Council of Europe issues non inclusive anti-discrimination report on Armenia amid rise in intolerance towards minorities

I have to say, despite Council of Europe's European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) report on Armenia dubbed as a 'report against discrimination and intolerance', it almost exclusively touches ethnic/racial discrimination and religious intolerance and only in very vague terms refers to “intolerance” in general, without e.g. specific mention of discrimination on the grounds of sexual orientation or other grounds. I do agree with the prominent Armenian human rights defender Mikael Danielyan that the report is pretty mild. I would also add that the report is not inclusive.

Danielyan says that intolerance towards religious and sexual minorities is on rise in Armenia but the authorities do nothing about it.
"Մեր զրույցի ժամանակ իրավապաշտպանը կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանում թե՛ կրոնական, թե՛ սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ նկատելի է անհանդուրժողականության աճ, և իշխանությունները որևէ քայլ չեն անում այդ անհանդուրժողականությունը մեղմելու ուղղությամբ:"
The report mentions ridiculous hateful posters campaign by ultra-nationalist right-wing group Mek Azg (‘One Nation’) but only in relation to religious minorities.
For example, there has been an ongoing poster campaign calling on Armenians to engage - in their own buildings and on their own floors - in a struggle against the antinational and corruptive activities of the sects. [The posters in question are signed by an individual in the name of the “One Nation alliance of organisations.]
Here is an example of homophobic posters in Yerevan by the same group. Read my relevant blog post here.*Links to press release and full report