Wednesday, 13 October 2010

Can gay couples adopt children in Armenia?


To put it briefly, legally - yes, in practice - no.

Very interesting discussion during the roundtable on trafficking and adoption in Armenia. In response to the question on possibilities for gay couples to adopt children in Armenia, adoption official Yelena Hayrapetyan clarified that legally there are no obstacles for gay couples to adopt children, as Armenia does not want to contradict European norms on human rights. However, there is an “internal agreement” that gay couples will not be allowed to adopt so that “to preserve national values”
Իմ հարցին, թե ի՞նչ չափանիշներով են առաջնորդվում որդեգրողին նախապատվություն տալու հարցում, տիկին Հայրապետյանն ասաց, որ հաշվի է առնվում ամեն ինչ՝ սկսած նյութական-սոցիալական վիճակից, մինչև փսիխո-հոգեբանականը: Իսկ սեռական փոքրամասնություն կազմող մեր հայրենակիցներն ընդհանրապես կարող են չդիմել որդեգրելու համար. «Չնայած մեր օրենսդրությամբ դա չի մերժվում, քանի որ եվրաինտեգրման գործընթացը պահանջում է մարդու իրավունքները ՀՀ-ում համապատասխանեցնել միջազգային նորմերին, սակայն կա ներքին պայմանավորվածություն, ըստ որի՝ նույնասեռական քաղաքացու որդեգրման խնդրանքը մերժում են, ելնելով ազգային արժեքների պահպանումից»:
Փաստորեն, եվրոպաների առջև քաղաքակիրթ ենք խաղում, իսկ մարդիկ, ովքեր կցանկանային ծնողներ լինել, մերժվում են միայն սեռական կողմնորոշման պատճառով:

Ազգային անվտանգության մակարդակի հասցված, պետական մակարդակով «ներքին պայմանվորվածությամբ» անհադուրժողականությունը պատիվ չի բերում երկրին։
This is not surprising and a clear reflection of the widespread tactics employed by officials in Armenia: in papers, Armenia follows all human rights and anti-discrimination directives. But the reality is far from what papers may suggest.

However, I am glad that this question was raised and discussed, perhaps for the first time in Armenia on such a level.

There is one number presented during the roundtable that surprised me a lot. As per official’s data, there are only 70 orphans in Armenia who are eligible for the adoption. So few?
Այսօր մենք ունենք շուրջ 200 ՀՀ քաղաքացի, ովքեր ուզում են երեխա որդեգրել: Իսկ որդեգրման՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները 70-ն են, որոնցից միայն 15-ն են առողջ, նրանց մեծ մասը 10 տարեկանից մեծ են, որը ևս դժվարացնում է նրանց տեղավորման ամենանախապատվելի ձևը՝ որդեգրումը հայրենիքում: Հիվանդ երեխաներին հաճույքով որդեգրում են արտերկրացիները (որոնց մեծ մասը նույնպես ազգությամբ հայ են), եթե նրանց երկրներում կա այդ երեխաներին բուժելու հնարավորություն:

2 comments:

Anonymous said...

Mika jan, what's the situation in the UK or in other European countries? To tell you the truth I don't know for sure, but, if I'm not mistaken, gay couples adopting orphans is not really a widely accepted practice in any country, n'est-ce pas? And point of clarification: I wonder if it needs to be said whether the issue is a gay individual or a gay couple adopting? Of course, being single, one could "pass" as straight and adopt. Though something tells me Armenian orphanages wouldn't be too keen to let a single man adopt (whereas a single queer woman could?). The more you think about, the more complicated the issue gets.... ;(

artmika said...

In the UK gay couples can adopt, and the same is for only limited number of countries normally with full marriage or civil partnership rights. But it's more complicated for single persons. I assume the preference will be to couples, especially as e.g. in Armenia there are only so few eligible for adoption children, at least as per that official's data.